Kallelse till Extra Årsmöte för Westernsverige 23 april kl 13.00
Plats: Götaströms värdshus

Kallelse till Extra Årsmöte 2017
 
Styrelsen Westernsverige kallar alla medlemsföreningar till årsmöte
 
Söndagen den 23 april 2017 kl. 13:00
Plats: Götaströms Värdshus gotastrom@treliljor.se +46(0)37076670 Osbäcks väg 4 568 32 Skillingaryd

 
Dagordning
1.     Mötets öppnande
2.     Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3.     Fastställande av dagordning för mötet
4.     Fastställande om mötets behöriga utlysande
5.     Val av ordförande för mötet
6.     Val av sekreterare för mötet
7.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
8.     Behandling förvaltningsberättelse
9.     Fastställande av Balans och resultaträkning
10.   Revisorernas berättelse
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12.    Mötets avslutande