Kallelse till Årsmöte för Westernsverige 17 februari 2018 kl. 13.45
Plats: High Chaparral, restaurang Diligensen (konf. lokalen)

Kallelse till Årsmöte 2018
 
Styrelsen Westernsverige kallar alla medlemsföreningar till årsmöte
 
Lördagen den 17 februari 2018 kl. 13:45
Plats:High Chaparral, konferenslokalen på restaurang Diligensen

 
Dagordning
1.     Mötets öppnande
2.     Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3.     Fastställande av dagordning för mötet
4.     Fastställande om mötets behöriga utlysande
5.     Val av ordförande för mötet
6.     Val av sekreterare för mötet
7.      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
8.     Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9.     Fastställande av Balans och resultaträkning
10.   Revisorernas berättelse
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12.   Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning enligt § 13.
13.   Val av styrelseledamöter på ett år
14.   Val av två revisorer på ett år.
15.    Val av valberedning på ett år enligt § 16.
16.    Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.
17.    Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
18.   Årsmötets avslutande